DOWNLOAD SÁCH CỜ TƯỚNG KHAI CUỘC

1. Biến hóa trong bố trận
http://cotuong.biz/download/khai/Bien hoa trong bo tran – xqf.rar

2. Binh pháp cờ tướng
http://cotuong.biz/download/khai/Binh phap co tuong – xqf.rar

3. Bình Phong Mã
http://cotuong.biz/download/khai/Binh Phong Ma – pdf.rar

4.Bình phong mã cổ điển toàn tập
http://cotuong.biz/download/khai/Binh phong ma co dien-toan tap – chm.rar

5. Bình Phong Mã hiện đại
http://cotuong.biz/download/khai/Binh Phong Ma hien dai – xqf.rar

6. Bình Phong Mã và các đối cuộc khác
http://cotuong.biz/download/khai/Binh Phong Ma va cac doi cuoc khac.rar

7. Cầm Kỳ Thi Họa
http://cotuong.biz/download/khai/Cam Ky Thi Hoa – pdf.rar

8. Cờ tướng Khai cuộc cẩm nang
http://cotuong.biz/download/khai/Co Tuong Khai cuoc cam nang – pdf.rar

9. Cờ tướng nhập môn
http://cotuong.biz/download/khai/Co tuong nhap mon – chm.rar

10. Đương đầu pháo đối Phản công mã
http://cotuong.biz/download/khai/Duong dau phao doi phan cong ma – pdf.rar

11.Khai cục bách khoa
http://cotuong.biz/download/khai/Khai cuc bach khoa – chm.rar

12. Khai cuộc hiện đại – Lý Kim Tường
http://cotuong.biz/download/khai/Khai cuoc hien dai – Ly kim Tuong – pdf.rar

13.Khởi mã cuộc toàn tập
http://cotuong.biz/download/khai/Khoi ma cuoc toan tap – pdf.rar

14. Liệt Thủ Pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Liet thu phao(xanh) – ccw.rar

15. Ngũ thất pháo đối Bình phong mã
http://cotuong.biz/download/khai/Ngu that phao doi binh phong ma – pdf.rar

16. Những cạm bẫy trong khai cuộc
http://cotuong.biz/download/khai/Nhung Cam Bay Trong Khai Cuoc – ccw.rar

17.Pháo cuộc bách biến
http://cotuong.biz/download/khai/Phao cuoc bach bien – hoang dinh hong – pdf.rar

18. Pháo đầu – Đơn đề mã
http://cotuong.biz/download/khai/Phao Dau – Don De Ma – xqf.rar

19. Pháo đầu đối Đơn đề mã
http://cotuong.biz/download/khai/Phao Dau doi Don De Ma – pdf.rar

20. Pháo đầu mã đội đối Bình phong mã – giáp mã pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Phao dau ma doi doi BPM – giap ma phao – pdf.rar

21. Phi tượng cục
http://cotuong.biz/download/khai/Phi tuong cuc (Ly thuyet) – ccw.rar

22.Phi tượng cục toàn tập
http://cotuong.biz/download/khai/Phi tuong cuoc toan tap – pdf.rar

23. Quá cung pháo toàn tập
http://cotuong.biz/download/khai/Qua cung phao toan tap – pdf.rar

24. Quất Trung Bí (cục 1-33)
http://cotuong.biz/download/khai/Quat Trung Bi (Cuc 1-33) – pgn.rar

25. Quất Trung Bí toàn tập
http://cotuong.biz/download/khai/Quat trung bi toan tap – pdf.rar

26. Sĩ Giác Pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Si giac phao (ly thuyet) – xqf.rar

27. Tiên nhân chỉ lộ cuộc
http://cotuong.biz/download/khai/Tien nhan chi lo cuoc – pdf.rar

28. Tổng tập thuận pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Tong tap thuan phao – xqf.rar

29.Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng
http://cotuong.biz/download/khai/Tuong ky quai chieu toc thang – chm.rar

30. Tượng kỳ tốc thắng
http://cotuong.biz/download/khai/Tuong ky toc thang – xqf.rar

31. Thiên Phong Pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Thien Phong Phao – Ngo Duc Khai – pdf.rar

32.Thuận pháo lưỡng đầu xà đối song hoành xa
http://cotuong.biz/download/khai/Thuan phao luong dau xa doi song hoanh xa – chm.rar

33. Thuận pháo phá pháo sĩ giác cuộc
http://cotuong.biz/download/khai/Thuan phao pha phao si giac cuoc – pdf.rar

34. Trung pháo đối Quy bối pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Trung phao doi quy boi phao – pdf.rar

35. Xuyên cung mã và Đơn đề mã
http://cotuong.biz/download/khai/Xuyen Cung Ma va Don De Ma – pdf.rar

Trương Văn Hùng

(từ khóa KHAI CUỘC CỜ TƯỚNG, CÁC CÁCH KHAI CUỘC CỜ TƯỚNG HAY)

Phản hồi đã bị đóng.