Cách chơi cờ tướng

 

Download sách cờ tướng khai cuộc

16/07/2015

1. Biến hóa trong bố trận – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/khai/Bien hoa trong bo tran – xqf.rar

2. Binh pháp cờ tướng – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/khai/Binh phap co tuong – xqf.rar

3. Bình Phong Mã – Nguyễn Trang Huy
http://cotuong.biz/download/khai/Binh Phong Ma – pdf.rar

4. Bình phong mã cổ điển toàn tập
http://cotuong.biz/download/khai/Binh phong ma co dien-toan tap – chm.rar

5. Bình Phong Mã hiện đại
http://cotuong.biz/download/khai/Binh Phong Ma hien dai – xqf.rar

6. Bình Phong Mã và các đối cuộc khác
http://cotuong.biz/download/khai/Binh Phong Ma va cac doi cuoc khac – ccw.rar

7. Cạm bẫy trong khai cuộc và các biện pháp trả đòn
http://cotuong.biz/download/khai/Cam bay trong khai cuoc va cac bien phap tra don – pdf.rar

8. Cầm Kỳ Thi Họa – Nguyễn Trang Huy
http://cotuong.biz/download/khai/Cam Ky Thi Hoa – pdf.rar

9. Cẩm nang cờ tướng khai cuộc hiện đại – Hồng Khánh
http://cotuong.biz/download/khai/Cam nang co tuong khai cuoc hien dai – pdf.rar

10. Cờ tướng khai cục – 2 tập
http://cotuong.biz/download/khai/Co tuong khai cuc – pdf.rar

11. Cờ tướng Khai cuộc cẩm nang
http://cotuong.biz/download/khai/Co Tuong Khai cuoc cam nang – pdf.rar

12. Cờ tướng khai cuộc hiện đại – Lý Kim Tường
http://cotuong.biz/download/khai/Co tuong khai cuoc hien dai – pdf.rar

13. Cờ tướng nhập môn
http://cotuong.biz/download/khai/Co tuong nhap mon – chm.rar

14. Đương đầu pháo đối Phản công mã – Trọng Nhân
http://cotuong.biz/download/khai/Duong dau phao doi phan cong ma – pdf.rar

15. Khai cục bách khoa
http://cotuong.biz/download/khai/Khai cuc bach khoa – chm.rar

16. Khái niệm về chiến thuật khai cuộc
http://cotuong.biz/download/khai/Khai niem ve chien thuat khai cuoc – pdf.rar

17. Khởi mã cuộc toàn tập – tạp chí Người Chơi Cờ
http://cotuong.biz/download/khai/Khoi ma cuoc toan tap – pdf.rar

18. Liệt Thủ Pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Liet thu phao(xanh) – ccw.rar

19. Nửa đường Liệt pháo – Hà Hồng Quan
http://cotuong.biz/download/khai/Nua duong liet phao – pdf.rar

20. Ngũ thất pháo đối Bình phong mã – tạp chí Người Chơi Cờ
http://cotuong.biz/download/khai/Ngu that phao doi binh phong ma – pdf.rar

21. Những cạm bẫy trong khai cuộc
http://cotuong.biz/download/khai/Nhung Cam Bay Trong Khai Cuoc – ccw.rar

22. Phản cung mã – Hồ Vinh Hoa
http://cotuong.biz/download/khai/Phan cung ma – pdf.rar

23. Pháo cuộc bách biến – Hoàng Đình Hồng
http://cotuong.biz/download/khai/Phao cuoc bach bien – pdf.rar

24. Pháo đầu – Đơn đề mã
http://cotuong.biz/download/khai/Phao Dau – Don De Ma – xqf.rar

25. Pháo đầu đối Đơn đề mã – tạp chí Người Chơi Cờ
http://cotuong.biz/download/khai/Phao Dau doi Don De Ma – pdf.rar

26. Pháo đầu mã đội đối BPM (Giáp mã pháo) – 2 tập – tạp chí Người Chơi Cờ
http://cotuong.biz/download/khai/Phao dau ma doi doi BPM – pdf.rar

27. Phi tượng cục
http://cotuong.biz/download/khai/Phi tuong cuc (Ly thuyet) – ccw.rar

28. Phi tượng cuộc toàn tập – tạp chí Người Chơi Cờ
http://cotuong.biz/download/khai/Phi tuong cuoc toan tap – pdf.rar

29. Quá cung pháo đối pháo đầu – tạp chí Người Chơi Cờ
http://cotuong.biz/download/khai/Qua cung phao doi phao dau – pdf.rar

30. Quất Trung Bí (cục 1-33)
http://cotuong.biz/download/khai/Quat Trung Bi (cuc 1-33) – pgn.rar

31. Quất Trung Bí
http://cotuong.biz/download/khai/Quat trung bi – pdf.rar

32. Sĩ Giác Pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Si giac phao (ly thuyet) – xqf.rar

33. Tiên nhân chỉ lộ (Tiến binh cuộc)
http://cotuong.biz/download/khai/Tien nhan chi lo – pdf.rar

34. Tổng tập thuận pháo
http://cotuong.biz/download/khai/Tong tap thuan phao – xqf.rar

35. Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/khai/Tuong ky quai chieu toc thang – chm.rar

36. Tượng kỳ tốc thắng – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/khai/Tuong ky toc thang – xqf.rar

37. Thuận pháo lưỡng đầu xà đối song hoành xa – Nguyễn Phước Vĩnh Trường
http://cotuong.biz/download/khai/Thuan phao luong dau xa doi song hoanh xa – chm.rar

38. Thuận pháo phá pháo sĩ giác cuộc
http://cotuong.biz/download/khai/Thuan phao pha phao si giac cuoc – pdf.rar

39. Trung pháo đối Quy bối pháo – Nguyễn Bá Hùng
http://cotuong.biz/download/khai/Trung phao doi quy boi phao – pdf.rar

40. Xuyên cung mã và Đơn đề mã – Nguyễn Trang Huy
http://cotuong.biz/download/khai/Xuyen Cung Ma va Don De Ma – pdf.rar

 

Trương Văn Hùng

(từ khóa KHAI CUỘC CỜ TƯỚNG, CÁC CÁCH KHAI CUỘC CỜ TƯỚNG HAY)